Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

ONZE DIENSTEN

Zijn belastingen een zware belasting? Bent u op zoek naar lastenverlichting figuurlijk en letterlijk? Kunt u niet meer wijs uit de vele fiscale regels?

Maakt u gebruik van alle mogelijkheden die de Wet u biedt?

Belastingen zijn voor veel ondernemers letterlijk een zware belasting. Bouwer & Officier B.V. zet zich graag in voor lastenverlichting in zowel figuurlijke- als letterlijke zin.
Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en zijn altijd op zoek naar mogelijkheden voor onze cliënten om voor lastenverlichting in aanmerking te komen. In een bondige rapportage stellen wij u op de hoogte omtrent de stand van zaken.


Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten belasting, te weten:

Inkomstenbelasting

Voor onze cliënten verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting waarbij aandacht is voor elke denkbare aftrekpost. De aangiften worden verwerkt door de assistenten waarbij zij terzijde worden gestaan door de accountants en onze eigen fiscalisten. De aangifte wordt samengevat in het fiscaal-rapport, welke vaak een onderdeel uitmaakt van het privé-rapport. Hierin wordt aandacht geschonken aan uw vermogensopstelling, een vermogensvergelijking, een historisch overzicht (privé en onderneming) en een risico-analyse bij arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden.
Ook een ondernemer moet weten wat hij bruto verdient maar vooral wat hij netto over houdt! Bovendien is het van belang te kunnen beoordelen of het vermogen in het voorafgaande jaar is gedaald of toegenomen en wat daarvan de oorzaken zijn. Niet in de laatste plaats moet de ondernemer ook kunnen zien wat het leven heeft gekost. Bovendien is het erg belangrijk cijfermatig te kunnen controleren of de resultaten in het voorafgaande jaar en in de voorliggende jaren goed zijn. Dit alles wordt door ons weergegeven in het privé-rapport dat jaarlijk wordt opgesteld.

Vennootschapsbelasting

Elke B.V. (Besloten Vennootschap) krijgt te maken met Vennootschapsbelasting. Ook hierin speelt de accountant een belangrijke rol. De aangifte wordt opgesteld op basis van de jaarstukken van uw B.V. en als uw onderneming uit meerdere vennootschappen bestaat en er is sprake van een fiscale eenheid, dan vormen de groepsbalans en het groepsresultaat de basis voor de aangifte.
Belastingaanslagen van Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting komen digitaal bij ons binnen en worden direct na ontvangst gecontroleerd met de ingediende aangifte. Wij stellen u snel op de hoogte omtrent het resultaat. Zo weet u als ondernemer precies waar u aan toe bent.

Omzetbelasting

Zowel voor cliënten waarvoor wij de gehele administratie verzorgen alsmede voor cliënten die zelf hun boekhouding bijhouden, verzorgen wij de aangifte omzetbelasting. Onze werkwijze is er op gericht de aangifte zo zuiver mogelijk te bepalen zodat er geen of slechts een beperkte aanvullende aangifte noogzakelijk is.

Loonbelasting

Bij de loonadministratie worden uiteraard ook de aangiften loonbelasting door ons verzorgd. Hierbij schenken wij extra aandacht aan de diverse subsidies op loonkosten welke door middel van verminderingen op de aangifte worden verwerkt (lage lonen, kinderopvang, leerlingen, e.d.). Aangiften loonbelasting worden door ons rechtstreeks digitaal aangeleverd bij de fiscus waardoor te late inlevering of fouten bij de postbezorging tot het verleden behoren.

Taxplanning

De fiscale positie is voor een ondernemer vooral op langere termijn en bij het beëindigen van zijn onderneming van cruciaal belang. Daarbij komt nogal wat kijken. Het is onze specialiteit om onroerend goed, al dan niet via de fiscale balans, naar privé-vermogen over te brengen. Hiermee kan een belangrijk fiscaal voordeel behaald worden.

U wilt starten met een onderneming. Maar wat zijn de financiële gevolgen? U wilt stoppen met ondernemen. Hoe bereidt u dit voor?

Hoe kan ik zo gunstig mogelijk mijn vermogen overdragen aan mijn kinderen. Duizend uiteenlopende vragen. Wij bieden advies en begeleiding.

Advies is een ruim begrip, maar kan voor een ondernemer van levensbelang zijn. Bouwer & Officier B.V. adviseert al ruim 40 jaar ondernemers in financieel management en alles waar een ondernemer in financiële zin mee te maken heeft/krijgt.

 


Over de volgende items kunt u meer informatie verkrijgen op onze site:

Is uw administratie mistig? Wilt u het graag inzichtelijker? Is de loonstrook voor uw werknemers helder?

Voert u de juiste financiële-, loonadministratie. Administreren doen wij voor u.

Het voeren van een goede financiële- en loonadministratie is de basis van inzichtelijk financieel management. Bouwer & Officier B.V. is u graag van dienst bij het opzetten of doorontwikkelen van een goede administratie. Elke onderneming heeft zijn eigen specifieke wensen. Wij zorgen voor maatwerk zodat uw bedrijf een solide financiële basis heeft.


Onderstaand meer informatie over financiële- en loonadministraties.

Financiële administratie

Bouwer & Officier B.V. verwerkt de administratie bij voorkeur per kwartaal, en doet dit met behulp van bekende programmatuur, als Unit4 of Exact.

Steeds meer bedrijven voeren zelf de boekhouding. Een overstap naar eigen software kan, mede met onze begeleiding, overstap efficiënt verlopen. Uiteraard werken wij ook met andere financiële software.

Op basis van de administratie kunnen wij in overleg met u periodiek kengetallen presenteren zoals omzet, toegevoegde waarde en loonkosten. Hiermee kunt u de werkelijke cijfers toetsen aan de jaarlijkse begroting.

Loonadministratie

De loonadministratie is de eerste zorg voor menig ondernemer. Bouwer & Officier B.V. verwerkt de salarisadministratie voor haar cliënten met 1 tot meer dan 200 werknemers.

De meest gebruikelijke werkwijze is vooraf een loonrun periodiek, waarbij u uitbetaalt overeenkomstig uw opgegeven loonmutaties. Met het softwarepakket van Unit4 kunnen wij u op elk gewenst medium een zeer uitgebreid pakket aan serviceproducten leveren zoals: loonstrook in envelop, betaalbestand, vakantiedagenregistratie, (digitaal) loonjournaal per afdeling , etc, etc.

Het controleren en samenstellen van uw jaarrekening vormen nog altijd de hoofdwerkzaamheden van een accountant. Maar wat kan je hieruit lezen?

Welke beslissingen moeten hieruit voor de toekomst worden genomen?

Voor elke onderneming is het van belang om tijdig de juiste financiële informatie te verkrijgen. Financiële planning, het formuleren van (haalbare) doelstellingen en een snelle signalering en controle van de actuele resultaten is voor uw onderneming van essentieel belang. Op die manier kunt u adequaat inspelen op de ontwikkelingen van uw organisatie en sturing geven.


 Van de belangrijkste accountantswerkzaamheden zoals:

  • opstellen van begrotingen;
  • opstellen van periodecijfers;
  • opstellen van jaarstukken;
  • controle van de jaarrekening,

vindt u onderstaand meer informatie.

Opstellen begrotingen

Wie op reis gaat, maakt een reisplan. Zo ook bij de aanvang van een jaar dient de ondernemer zijn doelen voor het nieuwe jaar te formuleren en te vertalen in cijfers door middel van een taalstellende begroting. Gedurende het jaar dient te worden bekeken in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Ons credo is dan ook: 'begroten en controleren' ofwel 'planning en controle'.

Menig ondernemer komt regelmatig voor verrassingen te staan als de (jaar) cijfers achteraf tegenvallen. Wij kunnen niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk het is om als onderneming vooruit te kijken en tijdig een begroting vast te stellen. Deze begroting dient tussentijds getoetst te worden aan de gerealiseerde cijfers. Op deze wijze kan de administratie voor u een stuk gereedschap worden waarmee u op verantwoorde wijze beleid kunt maken en bijstellen.
Bouwer & Officier Accountants heeft veel know-how en ervaring in huis om u daarmee te helpen.

Opstellen periodecijfers

Achteraf, als het jaar om is, pas inzicht hebben in de resultaten van uw onderneming is volstrekt onvoldoende en niet meer van deze tijd. Bouwer & Officier Accountants verzorgt voor u tussentijdse periodecijfers of kengetallen waarbij de belangrijkste informatie wordt gepresenteerd (omzet, toegevoegde waarde en loonkosten). Voor cliënten die zelf tussentijdse cijfers produceren is het onze taak deze te beoordelen en te analyseren. Hieruit volgen adviezen waarmee u kunt inspelen op de actuele stand van zaken.

Opstellen jaarstukken

Het opstellen van de jaarstukken is de 'core business' van vele accountantskantoren. Het is de jaarlijks terugkerende klus waarbij Bouwer & Officier Accountants voor een werkwijze kiest die volledig is gericht op het belang van u als opdrachtgever. Voordat de jaarstukken definitief worden vastgesteld worden de voorlopige- of conceptjaarstukken met u besproken.
Uw boekhouder / administrateur wordt zoveel mogelijk bij de jaarstukken betrokken en correctieboekingen worden teruggekoppeld met de administrateur. Ook hier staat duidelijkheid voorop en komt u in de definitieve stukken geen verrassingen tegen!

Naar boven

Search