Privacyverklaring en Cookiebeleid

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Bouwer & Officier, Accountants en Belastingadviseurs. In de kern komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, laat het ons weten. U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens aan het eind van de privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Op allerlei manieren komen wij in aanraking met persoonsgegevens die wij verwerken. Bijvoorbeeld als wij met u een overeenkomst hebben gesloten. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de aard van de overeenkomst en omstandigheden. Dat gaat onder meer om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers
 • Inkomens- en vermogensgegevens
 • Bankrekeningnummers
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Daarnaast kan het gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Verwerking van die gegevens vindt in de regel slechts plaats indien daarvoor een wettelijke grondslag is of toestemming voor is gegeven. Het betreft dan onder andere BSN-nummers noodzakelijk voor aangiftes, financiële gegevens in het kader van pensioenadvies.

Beveiliging

Bouwer & Officier heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Betrokken medewerkers van Bouwer & Officier worden verplicht tot geheimhouding en zijn op de hoogte gesteld van de verantwoordelijkheden en verplichtingen volgend uit de AVG en procedures met betrekking tot datalekken.

Grondslagen voor en doeleinden van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt meestal plaats om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Er kan ook een gerechtvaardigd belang zijn om gegevens op te slaan en te gebruiken, voor het onder de aandacht brengen en aanbieden van nieuwe of verbetering van bestaande diensten of actuele informatie, het beantwoorden van vragen van bezoekers van de website, het versturen van nieuwsbrieven of het verzamelen van gegevens voor analyse van de website.

In een enkel geval kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat wij u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Uitgangspunt is dat de verwerking van persoonsgegevens slechts gebeurt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Inschakeling van derden en ontvangers van gegevens

Bouwer & Officier verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening kan Bouwer & Officier wel gebruikmaken van diensten van derden als (sub)verwerker, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om specialistische werkzaamheden in het kader van salarisverwerking. Daarnaast maakt Bouwer & Officier bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik van specialistische softwarepakketten, hosting en dergelijke waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Met al deze partijen sluit Bouwer & Officier overeenkomsten waarin afspraken over de wijze van verwerking, de beveiliging en dergelijke zijn vastgelegd.

Tot slot zijn er nog partijen die noodzakelijkerwijs ter uitvoering van de met Bouwer & Officier overeengekomen werkzaamheden persoonsgegevens ontvangen. Dat betreft onder andere de Belastingdienst, bedrijfsverenigingen, pensioenfondsen, kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen. Deze partijen zijn in de regel zelf verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van de betrokken persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten als betrokkene:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel
 • recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering te verzoeken van uw persoonsgegevens
 • bezwaar maken tegen of beperking te verzoeken van uw persoonsgegevens
 • het intrekken van gegeven toestemming
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U kunt hiervoor een e mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens aan het eind van de privacyverklaring.

Bezoekgegevens www.Bouwer & Officier.nl

Bouwer & Officier maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan Bouwer & Officier. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van Bouwer & Officier, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres. 

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Analytische cookies
  ​Deze cookies gebruiken we voor:
  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
  • IP-adres, internetbrowser en apparaat type
  • het optimaliseren van onze website;

   Bouwer & Officier vindt bescherming van privacy een zeer belangrijk recht. Vanzelfsprekend beperken we zoveel mogelijk de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website.
    
 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn nodig om de website van Bouwer & Officier optimaal te laten functioneren.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van bouwer-officier.nl werken.
Meer informatie hierover vindt u op onderstaande links:

 

Nieuwsbrief

Bouwer & Officier biedt een nieuwsbrief aan met gebruikmaking van de mailtoepassing Mailchimp. Hierin informeren wij u en andere geïnteresseerden over ontwikkelingen die betrekking hebben op onze advisering en dienstverlening. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan het mailbestand. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het mailbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Mailchimp.

Bewaartermijnen

Bouwer & Officier zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In de regel wordt aangesloten bij de wettelijke, fiscale of onroerend goed bewaarplichten. Bij gebreke van een wettelijk termijn hanteert Bouwer & Officier een bewaartermijn van twee jaar na de laatste opdracht, waarna de betrokken gegevens worden vernietigd.

Verwerking binnen de EER

Bouwer & Officier verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring,

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Voor nadere informatie over deze privacyverklaring of het privacy beleid van Bouwer & Officier kunt u contact met ons opnemen.

Search